RODO (GDPR)

Gdpr Privacy Regulation Legislation Protection

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Barbara Tańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „MAZUR-SKY” Anna Barbara Tańska,
  Młynowa 5D/13, 11-700 Mrągowo, tel. 501-774-181.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
  w zakresie wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji w/w celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
  w przepisach archiwalnych.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych,
  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.